Diễn đàn Luật Sư Riêng: Hệ thống các văn bản về Sở hữu trí tuệ - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

Hệ thống các văn bản về Sở hữu trí tuệ

#1 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 05 October 2017 - 08:46 AM

I. HIỆP ƯỚC QUỐC TẾ
1. WTO
- HIỆP ĐỊNH VỀ CÁC KHÍA CẠNH LIÊN QUAN TỚI THƯƠNG MẠI CỦA QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (AGREEMENT ON TRADE – RELATED ASPECTS OF IPR – TRIPS)

2. Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)
- Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Công ước Stockholm)
- Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
- Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)
- Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent
- Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp
- Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa
- Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa
- Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa
- Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật
- Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng
- Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp
- Hiệp định Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ
- Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu
- Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu
- Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp;
- Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế

3. ASEAN
- Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ
- ASEAN Economic Community Blueprint
- ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement
- ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement

4. HIỆP ĐỊNH SONG PHƯƠNG
- Hiệp định song phương Việt – Mỹ (BTA)
- Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Mỹ (phần sở hữu trí tuệ)
- Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
- Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (phần sở hữu trí tuệ)
0

#2 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 10 October 2017 - 04:28 AM

II. BỘ LUẬT - LUẬT
1. Bộ luật Dân sự (Phần Sở hữu trí tuệ)
2. Bộ Luật Hình sự (phần sở hữu trí tuệ)
3. Luật Sở hữu trí tuệ
4. Luật Xuất bản
- Luật xuất bản 2005: Điều 5, Điều 19.
- Luật Xuất bản (sửa đổi) (khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 36, khoản 2 Điều 44)
5. Luật cạnh tranh 2004
6. Luật Thương mại 2005
- Điều 46, Điều 108, khoản 8 Điều 109, khoản 4 Điều 123, điểm c khoản 1 Điều 134, khoản 5 Điều 181, Khoản 4 Điều 287, khoản 5 Điều 289, khoản 5 Điều 320.
7. Luật Chuyển giao công nghệ 2006
- Khoản 2 Điều 16, khoản 3 Điều 17, khoản 1 Điều 42
8. Luật Công nghệ cao
- khoản 3 Điều 8, khoản 1 Điều 14
0

#3 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 11 October 2017 - 08:03 AM

III. NGHỊ ĐỊNH
- Nghị định 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
- NGHỊ ĐỊNH Số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
- Nghị định 105/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
- NGHỊ ĐỊNH 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
- Nghị định 01/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các Quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- NGHỊ ĐỊNH 88/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
- NGHỊ ĐỊNH 42/2003/NĐ-CP Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
- NGHỊ ĐỊNH 21/2015/NĐ-CP Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
- NGHỊ ĐỊNH 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản
- Nghị định 54/2000/NĐ-CP (03/10/2000) về bảo hộ quyền SHCN đối với bí mật kinh doanh,chỉ dẫn địa lý,tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp
- NGHỊ ĐỊNH 13/2012/NĐ-CP Ban hành Điều lệ Sáng kiến;
- Nghị định 131/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
- Nghị định 35/2006/NĐ-CP (31/03/2006) Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
0

#4 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_*

  • Nhóm: Guests

Gửi lên vào 12 October 2017 - 08:40 AM

IV. THÔNG TƯ
- THÔNG TƯ 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
- THÔNG TƯ 01/2008/TT-BKHCN Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu cụng nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
- Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
- Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 sửa đổi,bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
- Thông tư 18/2011/TT-BKHCN Ngày 22/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009
- Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011
- Bản hợp nhất Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012
- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ. Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2013
- Bản tổng hợp Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN với các thông tư sửa đổi, bổ sung (Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013)
- THÔNG TƯ 13/2015/TT-BTC Quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
- Thông tư liên tịch 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA Về phối hợp phòng, chống in lậu
0

Chia sẽ chủ đề này:
Trả lời nhanh

  

1 người đang xem chủ đề này
0 thành viên, 1 khách, 0 ẩn danh