Diễn đàn Luật Sư Riêng: VĂN BẢN PHÁP LUẬT NHÀ Ở - XÂY DỰNG - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

 • 2 Trang +
 • 1
 • 2
VĂN BẢN PHÁP LUẬT NHÀ Ở - XÂY DỰNG(Đánh dấu đã đọc bài viết diễn đàn này)
  Chủ đề Gửi lên bởi Thống kê Chủ đề mới nhất
Mới trả lời HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 2 Trả lời
 • 1405 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 507 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 538 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 432 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 445 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 406 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 413 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 436 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 447 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 502 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 447 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 390 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam - Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 420 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 450 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 425 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 449 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 445 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 428 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 463 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 392 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 346 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 402 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 446 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 432 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 414 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 408 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 410 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 445 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 390 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT XÂY DỰNG 2014 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 516 Xem
 • 2 Trang +
 • 1
 • 2