Diễn đàn Luật Sư Riêng: VĂN BẢN PHÁP LUẬT NHÀ Ở - XÂY DỰNG - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

 • 2 Trang +
 • 1
 • 2
VĂN BẢN PHÁP LUẬT NHÀ Ở - XÂY DỰNG(Đánh dấu đã đọc bài viết diễn đàn này)
  Chủ đề Gửi lên bởi Thống kê Chủ đề mới nhất
Mới trả lời HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 2 Trả lời
 • 1127 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 391 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 384 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 172/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 322 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 171/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 339 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 30/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 302 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 315 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 24/2016/TT-BXD sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 325 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 18/2016/TT-BXD hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 349 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 390 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 361 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 302 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam - Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 319 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 340 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 334 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 349 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 352 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 340 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 356 Xem
Mới trả lời Đính kèm Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 296 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 265 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 313 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 341 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 336 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 308 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 321 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 310 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 363 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 295 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT XÂY DỰNG 2014 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 397 Xem
 • 2 Trang +
 • 1
 • 2