Diễn đàn Luật Sư Riêng: VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

 • 2 Trang +
 • 1
 • 2
VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ(Đánh dấu đã đọc bài viết diễn đàn này)
  Chủ đề Gửi lên bởi Thống kê Chủ đề mới nhất
Mới trả lời Hệ thống các văn bản về Sở hữu trí tuệ Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 3 Trả lời
 • 809 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 13/2015/TT-BTC Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 266 Xem
Mới trả lời Đính kèm Bản tổng hợp Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 232 Xem
Mới trả lời THÔNG TƯ 13/2010/TT-BKHCN
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày
Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 210 Xem
Mới trả lời Đính kèm HÔNG TƯ 18/2013/TT-BKHCN
Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành
Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 202 Xem
Mới trả lời Đính kèm Bản hợp nhất Thông tư 01/2008/TT-BKHCN Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 211 Xem
Mới trả lời thông tư 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 177 Xem
Mới trả lời THÔNG TƯ 18/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 1 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 178 Xem
Mới trả lời THÔNG TƯ Số: 04/2009/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 185 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 01/2008/TT-BKHCN Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 263 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 05/2013/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-C Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 238 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàn Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 216 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 21/2015/NĐ-CP Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 234 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 237 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 42/2003/NĐ-CP Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 229 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 88/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 244 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 01/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các Quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản l Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 256 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 99/2013/NĐ-CP 99/2013/NĐ-CP Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 263 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT CÔNG NGHỆ CAO Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 233 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2006 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 237 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 236 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật cạnh tranh 2004 Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 212 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT XUẤT BẢN Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 207 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật sở hữu trí tuệ Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 269 Xem
Mới trả lời Đính kèm Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (phần sở hữu trí tuệ) Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 235 Xem
Mới trả lời Đính kèm Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 216 Xem
Mới trả lời Đính kèm Hiệp định song phương Việt – Mỹ (BTA) Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 244 Xem
Mới trả lời Đính kèm ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement (IP provisions) Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 227 Xem
Mới trả lời Đính kèm ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 236 Xem
Mới trả lời Đính kèm ASEAN Economic Community Blueprint Guest_Cẩm Giang - LSR Law Firm_* 
 • 0 Trả lời
 • 189 Xem
 • 2 Trang +
 • 1
 • 2