Diễn đàn Luật Sư Riêng: VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Diễn đàn Luật Sư Riêng

Jump to content

 • 2 Trang +
 • 1
 • 2
 • Bạn không thể mở chủ đề mới
VĂN BẢN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ(Đánh dấu đã đọc bài viết diễn đàn này)
  Chủ đề Gửi lên bởi Thống kê Chủ đề mới nhất
Mới trả lời Hệ thống các văn bản về Sở hữu trí tuệ Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 3 Trả lời
 • 713 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 13/2015/TT-BTC Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 228 Xem
Mới trả lời Đính kèm Bản tổng hợp Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 183 Xem
Mới trả lời THÔNG TƯ 13/2010/TT-BKHCN
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày
Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 173 Xem
Mới trả lời Đính kèm HÔNG TƯ 18/2013/TT-BKHCN
Hướng dẫn thi hành một số quy định của điều lệ sáng kiến được ban hành
Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 164 Xem
Mới trả lời Đính kèm Bản hợp nhất Thông tư 01/2008/TT-BKHCN Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 169 Xem
Mới trả lời thông tư 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 157 Xem
Mới trả lời THÔNG TƯ 18/2011/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 1 Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 159 Xem
Mới trả lời THÔNG TƯ Số: 04/2009/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 165 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 01/2008/TT-BKHCN Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 228 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 05/2013/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-C Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 197 Xem
Mới trả lời Đính kèm THÔNG TƯ 01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàn Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 176 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 21/2015/NĐ-CP Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 196 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 18/2014/NĐ-CP Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 189 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 42/2003/NĐ-CP Về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 179 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 88/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 187 Xem
Mới trả lời Đính kèm Nghị định 01/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các Quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản l Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 200 Xem
Mới trả lời Đính kèm NGHỊ ĐỊNH 99/2013/NĐ-CP 99/2013/NĐ-CP Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 204 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT CÔNG NGHỆ CAO Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 196 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2006 Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 189 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT THƯƠNG MẠI 2005 Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 185 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật cạnh tranh 2004 Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 178 Xem
Mới trả lời Đính kèm LUẬT XUẤT BẢN Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 173 Xem
Mới trả lời Đính kèm Luật sở hữu trí tuệ Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 220 Xem
Mới trả lời Đính kèm Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (phần sở hữu trí tuệ) Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 201 Xem
Mới trả lời Đính kèm Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 170 Xem
Mới trả lời Đính kèm Hiệp định song phương Việt – Mỹ (BTA) Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 194 Xem
Mới trả lời Đính kèm ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement (IP provisions) Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 181 Xem
Mới trả lời Đính kèm ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 191 Xem
Mới trả lời Đính kèm ASEAN Economic Community Blueprint Cẩm Giang - LSR Law Firm 
 • 0 Trả lời
 • 163 Xem
 • 2 Trang +
 • 1
 • 2
 • Bạn không thể mở chủ đề mới